Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 26.10.2021

Rekisterinpitäjä

DEN Finland Oy
Y-tunnus: 2347517-2
Pakkalankuja 7 01510 Vantaa
Puhelinnumero: 020 746 3960
Sähköposti: info@den.fi

Yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
Harri Katajamäki
Yhteystiedot: harri.katajamaki@den.fi
Lisää yhteystietoja: 0406700093

Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri Kodit

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Den Finland Oy kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietoja, joita tarvitaan liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakkuuksien hallintaan ja niiden hoitamiseen, asiakasviestintään, asiakastiedon seurantaan ja analysointiin, asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi sekä tarkoituksenmukaisiin kohdennettuihin kaupallisiin toimiin.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

Den Finland Oy käsittelee henkilötietojasi ainoastaan määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Voimme yhdistää eri Palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen. Emme koskaan käsittele henkilötietoja määritellyn käyttötarkoituksen kannalta yhteensopimattomalla tavalla.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Rakentamisen ajankohta
Muut asiakkaan ilmoittamat tiedot (kuten tontin tiedot, tontin osoite ja rakennustapa ja kiinnostus tietystä mallistosta)

Evästäiden kautta kerättävät tiedot

Käsittelyperuste
Suostumus
Lakisääteinen velvoite
Oikeutetut edut

Kuvaus oikeutetuista eduista, joihin käsittely perustuu

Den Finland Oy:lla on oikeutettu etu henkilötietojen tallentamiseen silloin kun liiketoiminnan harjoittaminen sitä edellyttää (esimerkiksi ensikontakti puhelimen tai sähköpostin välityksellä).

Henkilötietojen vastaanottajat

Den:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Konserniyhtiömme voivat käyttää henkilötietojasi tässä lausunnossa määriteltyihin tarkoituksiin mukaan lukien markkinoidakseen tuotteitaan tai palveluitaan sinulle.

Den:n puolesta toimiville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti.

Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit voivat olla sijoittautuneet Suomen, Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Huolehdimme tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina.

Tietolähde

Rekisteröidyltä itseltä

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Siirretäänkö rekisterin tietoja EUn tai ETAn ulkopuolelle

Ei

Tehdäänkö tietojen perusteella automaattisia päätöksiä

Ei

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käyttöä suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Oikeus perua suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus perua suostumuksensa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyn muut oikeudet

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan

Rekisteröidyllä on oikeus:
– Pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.
– Kieltää henkilötietojesi käsittely, mikäli tässä tietosuojalausunnossa kuvatut lailliset liiketoimintatarkoitukset ja lain noudattaminen eivät todennäköisesti edellytä kyseistä käsittelyä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
– Kieltää henkilö- ja yhteystietojen julkaiseminen ja luovuttaminen yhteystietopalveluihin.
– Kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
– Peruuttaa antamasi suostumus. Tässä tapauksessa emme välttämättä voi tarjota Palveluitamme sinulle.

Valitusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.